Тувинский язык 3 класс на дому

ТемаСсылкаДом.задание
Чурук-биле ажыл «Чазын»«Час» деп сос-биле домактар чогаадыр . Домактарны чугаа кезээнге чарар.
Чуве ады Чуве аттарын тып бижиир
Чуве аттарынын саннарга оскерлири Мергежилге 179 ,180 арын 70
Чуве аттарынын падежтерге оскерлири Падежтерни ооренир
Чуве аттарынын падежтерге оскерлири Мергежилге 199,201 арын 78
Хуу аттарны шын бижиири Мергежилге 207 арыни81
Чуве адынга ниити катаптаашкын Мергежилге 214,215 арын84
Хыналда диктант «Уя»Катаптаар
Демдек адыДурумну ооренир
Чурук-биле ажыл «Огородта»Чугаа тургузар
Сан ады Дурумну ооренир
Эдеринчилер Мергежилге 272 арын 104
Кылыг созуМергежилге 281 арын 106
Хыналда диктант «Чайын «Катаптаар