Тувинский язык 6 класс на дому

ТемаСсылкаДом.задание
Хой уткалыг состерДурумну ооренир. «Карак» деп состун уткаларын бижиир
ОмонимнерКарточкалар-биле ажыл
Состернин дорт болгаш
кожурген утказы
Мергежилге-30
СинонимнерАмыраар, амыдырал, хорадаар, тывар, карангы, бичии, кежээ, ойнаар, маннаар деп состернин синоним состерин бижиир
АнтонимнерАнтоним (удурланышкак уткалыг) демдек аттарынын эштерин тывар ЧИЖЭЭ:бедик-чавыс
Кылын, ак,бичии,оожум,чымчак,дурген,келир, хирлиг, арыг, кара, чоруур,чалгаа,чуга,улуг,кежээ.
Сос тургузуу. Сос чогаадылгазы.
Мергежилге 176 ( Адаан шыйган состернин тургузуун сайгарар)
Состун дазылы болгаш кожумактары.Бердинген состернин дазылы болгаш кожумаан айтыр.
Хойлар, анчы, эмчи, кижилер, баштыг,балыктыг, сонгавыс
Состун чогаадылга кожумактарыМергежилге 179
Нарын состер болгаш оларны шын бижиириБердинген домактарда нарын состерни ушта бижиир.
Бригада тову Шиви-Кудуруунга турган. Ында-мында кижилернин чугаа-сооду, ыры-шоору, каткы-иткизи, дожу-масканын даажы Узун-Кара-Суг аксынга динмиттелбишаан.
Узун-узун, чоон-чодур дыттарнын, теректернин, кызыл-каттыг, инек-караалыг хараганнар аразы-биле он-баазын чечектерни суспушаан, одагга суму даргазы бо келген.
Сос иштинге дакпырлаан ажык эвес уннерДакпырлаан ажык эвес уннер кирген состер тып бижиир, состерни ажыглап «Мээн суурум» деп кыска чогаадыг бижиир
Состу кожуреринин чурумуМергежилге 166
Катаптаашкын.Сос тургузуу
Катаптаашкын.Сос тургузуу
Хыналда тестер