Родной язык (тувинский) 7 класс

ДатаТемаСсылкаДом задание
28.09Созуглел дугайында билиг. . Созуглелдин кезектери. Текст.ТемаКонспект
29.09Чугаанын утка болгаш хулээлгелеринин аайы-биле хевирлери. Тоожуушкун. Чурумал. Угаап боданыышкынЧурумал «Мээн эжим»
30.09Созуглелдин темазын тодарадыры. Созуглелдин планын тургузарыМергежилге 226
05.10Созуглелди ун доктаашкыннарын кылып, логиктиг ударениелиг состерни ылгап, аянныг номчууруСозуглелди аянныг номчуур
06.10Эдеринчилернин утказы болгаш грамматиктиг демдээМергежилге 303
07.10Дузалал аттармергежилге 306
12.10Янзы-буру чугаа кезектерин эдеринчилер кылдыр хереглээримергежилге 304
13.10Эдеринчилерге катаптаашкынМергежилге 308
14.10Хыналда диктант «Дыштанылгада»Катаптаашкын
19.10Эвилелдернин утказы болгаш грамматиктиг демдээМергежилге 315
20.10Эвилелдерни болуктээриМергежилге 317
21.10Эвилелдерлиг домактарга бижик демдектериДурумнер катаптаар