Родной язык (тувинский) 8 класс

ДатаТемассылкаДом задание
09.11Домактын тайылбыр кежигуннерин тускайлаарыМергежилге 75
10.11Тускайлаашкынга катаптаашкынДурумнер катаптаар
16.11Тускайлаашкынга хыналда ажылКатаптаашкын
17.11Бодуун домактарнын морфолог-синтаксистиг сайгарылгазы2 домактын синтаксистиг сайгарылгазы